Kontakt

 Adresa: 3.oktobar 71 , 19210 Bor

Telefon: 030/439-613 , Faks: 030/456-061

Email: rctbor@yahoo.com